نسخه 2 سیستم انتخاب واحد اینترنتی

سیستم انتخاب واحد اینرتنتی دانشگاه که چند مدتی از پایانش می گذرد
نسخه 2 خود را بیرون داد

در این نسخه امکان اضافه کردن چند دانشگاه به صورت کاملا جدا اضافه شده است
این نسخه می تواند در یک برنامه و با نصب یک بار ایجاد چندین دانشگاه به صورت جدا و به تعداد دلخواه را دارا باشد حتی دیتابیس هر یک از دانشگاه ها جدا خواهد بود

و با نصب یک برنامه چندین دانشگه جدید و کاملا خصوصی را روی یک سایت نصب کنید

Total Views: 563 ,

پاسخ دادن


9 − سه =